จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2568

รายละเอียดการประชุม

: 1/2567 : 19 มิถุนายน 2567 : 13.30
: ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดระเบียบวาระการประชุม

: