จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

รายละเอียดการประชุม

: 1/2567 : 18 มิถุนายน 2567 : 09.00
: ห้องประชุม 215 ชั้น 2 สำหนักงานอธิการบดี

กำหนดระเบียบวาระการประชุม

: