จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

รายละเอียดการประชุม

: 5/2567 : 12 มิถุนายน 2567 : 13.00
: อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง 215

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 05 มิถุนายน 2567 11 มิถุนายน 2567