จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM) กองส่งเสริมวิชาการ

รายละเอียดการประชุม

: 1/2567 : 13 พฤษภาคม 2567 : 10.30
: ห้องประชุม 904 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ กองส่งเสริมวิชาการ

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: