จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการขับเคลื่อนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

รายละเอียดการประชุม

: 2/2567 : 01 พฤษภาคม 2567 : 13.30
: ห้องประชุม 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ กองส่งเสริมวิชาการ

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: