จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการขับเคลื่อนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

รายละเอียดการประชุม

: 1/2567 : 27 กุมภาพันธ์ 2567 : 13.30
: ห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

: เรื่องอื่นๆ
: 19 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567