จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการจัดทำและบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่องานบริการวิชาการและงานวิจัย

รายละเอียดการประชุม

: 1/2567 : 20 กุมภาพันธ์ 2567 : 13.30
: ห้องประชุม 215 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: