จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์งานวันรวมน้ำใจ

รายละเอียดการประชุม

: 1/2567 : 09 มกราคม 2567 : 13.00
: ห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ 905

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: