จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ กองกิจการนักศึกษา ประจำปี 2566

รายละเอียดการประชุม

: 1/2566 : 06 ตุลาคม 2566 : 13.30
: ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ.

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: