จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รายละเอียดการประชุม

: 4/2566 : 06 กันยายน 2566 : 09.00
: ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น 15 อาคาร 86

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 06 กันยายน 2566 06 กุมภาพันธ์ 2567