จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการขับเคลื่อนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

รายละเอียดการประชุม

: ครั้งที่ 1/2566 : 30 สิงหาคม 2566 : 09.30
: ห้องประชุม 905 กองส่งเสริมวิชาการ อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: