จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะทำงานจัดทำและบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่องานบริการวิชาการและงานวิจัย

รายละเอียดการประชุม

: 2/2566 : 11 กรกฎาคม 2566 : 10.00
: ห้องประชุม 904 กองส่งเสริมวิชาการ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องอื่นๆ
: