จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะอนุกรรมการระบบ E-Meeting Online (ทดสอบ)

รายละเอียดการประชุม

: 2/2566 (ทดสอบ) : 30 มิถุนายน 2566 : 10.00
: ทดสอบ

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม
: