จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รายละเอียดการประชุม

: 2/2566 : 29 มีนาคม 2566 : 09.00
: ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น 15 อาคาร 86

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 28 มีนาคม 2566 31 กรกฎาคม 2566