จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รายละเอียดการประชุม

: 7/2565 : 23 พฤศจิกายน 2565 : 09.00
: ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น 15

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 22 พฤศจิกายน 2565 01 กุมภาพันธ์ 2566