จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะทำงานจัดทำเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดการประชุม

: 1/2565 : 22 กันยายน 2565 : 14.00
: ห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: