จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รายละเอียดการประชุม

: 5/2565 : 24 สิงหาคม 2565 : 09.00
: ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น 15 และMS Teams: Meeting ID: 496 931 495 387 Passcode: x6R4DA

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 23 สิงหาคม 2565 27 ตุลาคม 2565