จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะทำงานจัดทำและบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่องานบริการวิชาการและงานวิจัย

รายละเอียดการประชุม

: 1/2565 : 06 กรกฎาคม 2565 : 15.00
: ประชุมออนไลน์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: