จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการระบบ E-Meeting Online (ทดสอบ)

รายละเอียดการประชุม

: 1/2565 : 20 เมษายน 2565 : 09.00
: อาคาร มจพ.

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 09 เมษายน 2565 10 เมษายน 2565