จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รายละเอียดการประชุม

: 1/2565 : 26 มกราคม 2565 : 09.00
: ZOOM CHE-4 https://zoom.us/j/7231201202 Meeting ID: 723 120 1202 Passcode: 288362

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 25 มกราคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565