จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะทำงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

รายละเอียดการประชุม

: 2/2564 : 16 มีนาคม 2564 : 10.00
: ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
: 08 มีนาคม 2564 16 มีนาคม 2564