จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

รายละเอียดการประชุม

: 1/2563 : 23 ธันวาคม 2563 : 09.00
: 904 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: