จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดการประชุม

: 1/2563 : 14 ตุลาคม 2563 : 09.00
: Join Zoom Meeting (Meeting ID: 965 0799 3616 Passcode: 268552)

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 12 ตุลาคม 2563 10 ธันวาคม 2563