จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.’63

รายละเอียดการประชุม

: 1/2563 : 25 กันยายน 2563 : 09.00
: หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: วาระพิเศษ
: