จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะทำงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

รายละเอียดการประชุม

: 3/2563 : 22 กรกฎาคม 2563 : 13.30
: ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มจพ. กทม. เป็นศูนย์กลาง (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
: