จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สายวิชาการ)

รายละเอียดการประชุม

: พิเศษ1/2563 : 20 กุมภาพันธ์ 2563 : 12.00
: ห้องประชุม 1502 ชั้น 15

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
: