จัดประชุมคณะกรรมการ [ดาวน์โหลดไฟล์]

เรื่อง : คณะกรรมการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB Learning Excell