จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB Learning Excell

รายละเอียดการประชุม

: พิเศษ/2562 : 17 ตุลาคม 2562 : 10.00
: ห้องประชุม 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: วาระพิเศษ
: