จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: [ทดสอบ]ชุดกรรมการจัดตั้งโครงการ e-meeting

รายละเอียดการประชุม

: 1 : 03 กันยายน 2562 : 09.00
: จันทรายุ

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 01 กันยายน 2562 29 กันยายน 2562