จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะทำงานจัดทำระบบบริหารจัดการหลักประกันสัญญา

รายละเอียดการประชุม

: 2/2562 : 23 กรกฎาคม 2562 : 10.00
: ห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องอื่นๆ
: