จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สายวิชาการ)

รายละเอียดการประชุม

: พิเศษ 3/2562 : 10 กรกฎาคม 2562 : 09.30
: อาคาร 86 ชั้น 15 ห้อง 1502

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
: