จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สายวิชาการ)

รายละเอียดการประชุม

: พิเศษ 2/2562 : 29 พฤษภาคม 2562 : 09.30
: ห้องประชุม 1502 อาคาร 86 ชั้น 15

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
: 27 พฤษภาคม 2562 28 มิถุนายน 2562