จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดการประชุม

: 1/2562 : 21 พฤษภาคม 2562 : 09.30
: ห้องประชุม 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: