จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการจัดทำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์

รายละเอียดการประชุม

: 1/2562 : 19 เมษายน 2562 : 13.30
: ห้องประชุม 215 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: