จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันฯ

รายละเอียดการประชุม

: 2/2562 : 07 มีนาคม 2562 : 09.00
: 215

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 07 มีนาคม 2562