จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: (Test) กองแผนงาน

รายละเอียดการประชุม

: 2/2562 : 07 มีนาคม 2562 : 10.00
: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
: 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2563