จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: การเรียนการสอน

รายละเอียดการประชุม

: 1 : 07 มีนาคม 2562 : 13.00
: กองบริการ

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: วาระพิเศษ

: เรื่องอื่นๆ
: 07 มีนาคม 2562 12 ธันวาคม 2562