จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ICC (ใช้งานจริง)

รายละเอียดการประชุม

: 1/2562 : 08 มีนาคม 2562 : 09.00
: ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 07 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562