จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี

รายละเอียดการประชุม

: ครั้งที่ 1/2562 : 07 มีนาคม 2562 : 10.30
: ห้องประชุม 202

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
: 07 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562