จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดการประชุม

: 1/2562 : 11 มีนาคม 2562 : 11.00
: อาคารเบญรัตน์/ห้องประชุมราชพฤกษ์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 01 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562