จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะทำงาน โครงการสัมมนาศูนย์ผลิตตำราเรียน

รายละเอียดการประชุม

: 1/2562 : 07 มีนาคม 2562 : 14.00
: ห้องประชุมศูนย์ผลิตตำราเรียน

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
: 07 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562