จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: Governing Board of Welding Institute of Thailand

รายละเอียดการประชุม

: 2/2562 (Test) : 11 มีนาคม 2562 : 10.00
: 502 ชั้น 5 อาคาร TFII

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 07 มีนาคม 2562 10 มีนาคม 2562