จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการบริหารงานศูนย์ผลิตตำราเรียน

รายละเอียดการประชุม

: 1/2562 : 21 มีนาคม 2562 : 10.00
: ห้องประชุมศูนย์ผลิตตำราเรียน

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: