จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: Examination Board for IWE Course

รายละเอียดการประชุม

: 1/2019 : 16 มีนาคม 2562 : 10.00
: อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ห้อง 502

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องอื่นๆ
: 07 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562