จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการบริหารประจำหน่วยตรวจสอบภายใน

รายละเอียดการประชุม

: 2/2562 : 11 เมษายน 2562 : 09.30
: หน่วยตรวจสอบภายใน

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 07 มีนาคม 2562 05 เมษายน 2562