จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รายละเอียดการประชุม

: 2/2562 : 27 กุมภาพันธ์ 2562 : 09.30
: ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี 1502

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: 25 กุมภาพันธ์ 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562