จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการสารสนเทศ

รายละเอียดการประชุม

: 1/2562 : 26 กุมภาพันธ์ 2562 : 09.30
: ห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ (REDHAT) ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: