จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะกรรมการส่งเสริมการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)

รายละเอียดการประชุม

: 1/2562 : 29 มกราคม 2562 : 13.30
: ห้องประชุมกองงานพัสดุ ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: