จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะทำงานจัดทำระบบบริหารเงินเดือน

รายละเอียดการประชุม

: 1/2562 : 29 มกราคม 2562 : 09.00
: ห้องประชุมกองงานพัสดุ ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เรื่องสืบเนื่อง

: เรื่องอื่นๆ
: