จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: คณะทำงานจัดทำระบบบริหารจัดการหลักประกันสัญญา

รายละเอียดการประชุม

: 1/2562 : 15 มกราคม 2562 : 10.00
: ห้องประชุมกองงานพัสดุ ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: เรื่องอื่นๆ
: